Dětská léčebna Boskovice
Dětská léčebna boskovice

 


Pořádáme VII. Pediatrickou konferenci 


 

 

Individuální léčebná výchova

Vojtova metoda

Vojtova metoda (reflexní lokomoce) vychází z předpokladu, že v centrálním nervovém systému člověka jsou geneticky zakódované vrozené pohybové vzory. Vybavují se v poloze na zádech a na boku (reflexní otáčení), v poloze na břiše (reflexní plazení) a v poloze na kolenou (1.pozice). Tlakem na určité body na těle (aktivace zón) dochází ke spuštění pohybového vzoru. Tělo se začne pohybovat určitým směrem do určité polohy. Vojtova medaSprávně kladeným odporem dochází k zesílení reakce a tím ke zvýšení svalové aktivity a to i ve vzdálenějších částech těla. Tím se mohou uvést do funkce i svaly, které vůlínejdou ovlivnit. Tyto vzory jsou aktivovatelné u každého dítěte i dospělého a mají stejné parametry jako pohyb člověka ve vertikále (chůze). Technika nevyžaduje přímou spolupráci pacienta a proto je nenahraditelná u kojenců a malých dětí.

Koncept manželů Bobathových

Techniky Bobath konceptu jsou zaměřeny především na to, aby příznivě ovlivnily patologické svalové napětí a usnadnily provést pohyb co nejsprávněji a nejsnadněji. Terapeut provádí s dítětem pohybové aktivity, které se vyskytují v běžném denním životě. Využívá se vlastní aktivity dítěte, kterou terapeut pouze svým vedením modifikuje a za použití specifických technik dítěti umožňuje prožití normálního pohybu. Časté je využití různých pomůcek – např. míče, válce, lavičky, labilní plochy.

SM systém (Spirální stabilizace SPS)

SM (stabilizační a mobilizační) systém využívá cvičení s pružným lanem. Elastické lano zde fungujejakoprodloužení svalových vláken. Hlavní efekt metody je vyvolání trakční (protahovací) síly mezi obratli páteře. Tohoto efektu dosahujeme aktivací spirálních svalových řetězců, které vytváří v těle sílu vzhůru, ta odlehčuje tlak na meziobratlové ploténky a klouby, a umožňuje jejich výživu aregenaraci.SM systém

U této metody je nutná aktivní spolupráce dítěte a určitý stupeň pohybové inteligence.Využíváme tuto metodu především u skolióz, vadných držení, těla ale také udětí na vozíku. Zapojujeme ho i do skupinového cvičení.

Metoda ACT (AKT) - Akrální koaktivační terapie

Základním cílem terapie ACT je napravit naše špatné pohybové návyky pomocí motorického učení. Ačkoli je motorické učení vědomý proces (probíhá na úrovni mozkové kůry), častým opakováním cvičení je možné docílit jeho osvojení.

Sestavy cvičení ACT využívají poloh raného motorického vývoje. Během cvičení jsou využívány vzpěry o akrální části končetin. Správné zatížení aker nastartuje pohybový vzor vedoucí k napřimování páteře. Terapie je efektivní pro mnoho poruch pohybového aparátu.

Cvičení je možné aplikovat i u dětí do jednoho roku, které mají nedostatek předpokládaného motorického vývoje.

Metoda DNS - Dynamická neuromuskulární stabilizace podle prof. Koláře

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) je koncept využívaný ve fyzioterapii k diagnostice a terapii pohybových funkcí. Tento koncept vypracoval Prof. Pavel Kolář na základě principů vývoje centrální nervové soustavy v průběhu prvního roku života dítěte. Jedním ze základů této koncepce je fakt, že vývoj naší postury je zásadně spojen s vývojem naší anatomie a dokonce ji do značné míry podmiňuje – tedy, že „funkce tvoří orgán“. Velmi důležité pro samotné pochopení principu Dynamické neuromuskulární stabilizace je vysvětlení pojmu „postura“. Posturou je bráno aktivní držení pohybových segmentů těla proti působení zevních sil (nejčastěji v tomto směru je síla tíhová). Postura je často používána pouze ve smyslu stoje na dvou končetinách nebo sedu, ale tento pojem je výrazně širší a je součástí jakékoli polohy a každého našeho pohybu. Je zde vhodné citovat Magnuse, který řekl, že „Postura doprovází náš pohyb jako stín“.

Jedním z hlavních cílů terapie dle DNS je ovlivnit volní kontrolu automatické posturální funkce svalů, která je pro člověka velmi obtížná, avšak pro správné fungování pohybového aparátu zásadní. Poté, co se podaří tuto souhru stabilizačních svalů obnovit, se ji snažíme zařadit do běžných denních a sportovních činností.

Redcord

Redcord je závěsné cvičební zařízení složené ze systému lan a popruhů, které dítěti umožňují cvičit s vlastní vahou těla v labilním prostředí. Elastická lana tělo nadlehčují a umožňují tak aktivovat svaly oslabené a zároveň snížit aktivitu svalů přetížených. Pomocí závěsu lze cvičení přesně dávkovat dle aktuálního stavu dítěte a jeho individuálním možnostem.Redcord

Při terapii jsou uplatněné prvky relaxace, trakce, zvětšování kloubního rozsahu při pohybu, nácvik zpevnění svalů, senzomotorické cvičení, cvičení v otevřených a uzavřených kinematických řetězcích, dynamické mobilizační cvičení.

Cílem léčebné metody je obnovení funkčních motorických vzorů, zlepšení svalové souhry,aktivace a zpevnění hlubokého stabilizačního systému.

Využívá se při terapii dětí s poruchami koordinace, u vadného držení těla nebo u skolióz.

Stabilometrická plošina

Přístroj pro testování a nácvik rovnováhy. Umožňuje objektivní zhodnocení rozložení váhy těla ve 4 kvadrantech – předozadní a stranový (hodnotí, zda dítě stojí správně – rovnoměrně nebo zda více zatěžuje předonoží, zadonoží, pravou či levou stranu těla).stabilometrická plošina

Terapie probíhá zábavnou formou, podobně jako videohra. Změna zatížení plosek nohou se přenáší na obrazovku, dítě svým pohybem plní různé úkoly zobrazené na obrazovce. Zadání úkolů vytváří terapeut individuálně vzhledem k potřebám dítěte. Výhodou terapie je možnost prožívat pozitivní emoce, být sebevědomější a zároveň silně zapojen. Zlepšuje celkovou spolupráci a motivaci dítěte během rehabilitačního procesu.

Efekt terapie – zlepšuje smysl pro rovnováhu a vnímání vlastního těla v prostoru, vhodná pro nácvik držení těla, zlepšuje stabilizaci kloubů pomocí proprioceptivní reedukace pohybu, zlepšuje svalovou koordinaci.

Respirační fyzioterapie

Polohová drenáž s vibrací

Tato technika je zaměřená na mobilizaci sekretu nahromaděného v dýchacích cestách. Polohová drenáž využívá k transportu sekretu gravitaci, současná vibrace slouží k zesílení účinku. Dítě polohujeme tak, aby hleny mohly vlastní vahou stékat z menších průdušek do bronchiálního stromu, odkud se vykašlávají nebo odsávají. Drenáž můžeme doplnit kontaktním dýcháním. Při výdechu pacienta jemně stlačíme hrudník (asistovaný výdech).

Cílem je snáze odlepit a transportovat sekret v dýchacích cestách tak, aby mohl být snadno odkašlán nebo odsát. Výsledkem je zlepšení hygieny dýchacích cest a zlepšení jejich průchodnosti.

Dýchání s pomůckou Treshold

Pomůcky Treshold využíváme při rehabilitaci k procvičování nádechu čivýdechu, případně i ke zvýšení kondice.Využívá se k zvýšení svalové síly a vytrvalosti výdechových a nádechových svalů a podpoře rozvíjení hrudníku.Fyzioterapeut nastaví stupeň odporu a nacvičí s dítětem správnou pozici apoužití pomůcky.

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

Technika využívá poznatku, že vhodně kladený odpor pozitivně ovlivňuje daný pohyb. Ten probíhá v diagonálách a připomíná pohyby z běžných denních činností (podání předmětu, otevírání dveří). Technika vyžaduje spolupráci pacienta.

Synergetická reflexní terapie

Jedná se o léčebný koncept určený především k terapii sekundárních pohybových poruch u pacientů s primární poruchou centrální nervové soustavy (např. DMO). Má podpůrný charakter a jejím cílem je zmírnit, odstranit a předcházet negativním důsledkům neurologických poruch na pohybovém aparátu (např. mírnit spasticitu).

Jde o terapii manuální, která zahrnuje myofasciální techniky, akupresuru bodů, mobilizace, reflexní masáže nohou rukou a hlavy a bezprostřední korekci patologického držení trupu, hlavy a končetin.

Cílem terapie je snížení nebo zvýšení tonu, zmírnění kontraktur, zlepšení výživy tkání, zlepšení svalové síly, zvýšení kloubního rozsahu, snaha předcházet patologickým odchylkám páteře a skoliózám.

Cvičení na velkém míči

Balanční míč je ideálním náčiním, pohybem míče vzniká labilita, která rozvíjí naše pohybové schopnosti, pohyblivost, koordinaci a automatické rovnovážné reakce.

Už jen samotné sezení na míči zlepší správné držení těla a posílí svaly v oblasti páteře. cvičení na velkém míčiPři cvičení s dětmi dochází nezávisle na jejich vůli ke korekci chybného postavení jednotlivých pohybových segmentů (kloubů). Pružení míče a pohupování jsou neustálé podněty, které nutí řídící soustavu k aktivitě a ke korekci motorického programu. Podobně funguje také cvičení na labilních plochách.

Výhodou míče je možnost využití v domácím prostředí, děti ve většině případů cvičení na míči baví, lze využít i při autoterapii, je vhodné pro všechny věkové kategorie.

Cvičení na válci

Válce využíváme jako jednu z balančních pomůcek. Oproti míči je pevnější anepruží a tím dává některým větší jistotu (využití u hypotonií). Pohybemvzniká labilita do stran, která vyvolává automatické rovnovážné reakce.Délka válce umožňuje lepší kontakt terapeuta s dítětem. cvičení na válciTerapeut vždy volívhodnou výšku válce.Velice vhodné je cvičení pro děti na vozíku, protože dává trupu podněty kvyvažování do stran. Válce nevyužíváme jen na sed, ale i jako opěrnoupomůcku pro stimulaci např. do vysokého kleku, nákroku, opory o paže. Velmi oblíbená je u dětí relaxace a houpání na válci v různých polohách.

Cvičení na bosu

Bosu je cvičební nářadí, při kterém lze využít obě strany – lze ho použít jako pružný balanční disk (položený rovnou plochou na zemi) nebo jako pevnou balanční plošinu (položený pružnou polokoulí na zemi). Při cvičení na bosu dochází ke zlepšení rovnováhy, cvičení na bosustabilizace a nácviku správného držení těla. Cvičením se zvyšuje vytrvalost, propriocepce a aktivace hlubokého stabilizačního systému.

I moove mini

Je to vyjímečný nástroj, se kterým lze najednou provádět stabilizace, mobilizace, cvičení koordinace, rovnováhy a propriocepce (propriorecepce je schopnost nervového systému zaznamenat změny vznikající ve svalech a uvnitř těla pohybem a svalovou činností -„polohocit“. Je nezbytná pro správnou koordinaci pohybu, registraci změny polohy těla, svalový tonus, průběh některých reflexů atd.). Dokáže pracovat s celým tělem a stimulovat tak více než 95%svalové hmoty. Jedinečnýsvého druhu, založený na použití, řízení, rehabilitaci a optimalizaci přirozených spirálovitých pohybů těla.

Deska imoove se pohybuje okolo osy 360°, nelineárně. Rychlost, amplitudy (náklon) i asymetrii může terapeut kdykoliv libovolně měnit podle aktuálního účelu využitípřístroje.I moove mini

Výhodou je možnost přístupu fyzioterapeuta po obvodu celého přístroje, přístroj má i dostatečnou nosnost, takže nám dává možnost být i s dítětempřímo na desce přístroje. Je tím zvětšená bezpečnost cvičení, rozsah cviků a možnostíterapií.

Ve skutečnosti je imoovejedinečnýpřístroj, využívajícíelisférického pohybu plošiny. Elisférický pohyb, odvozený od pozorovánívzájemných pohybů obratlů, trojrozměrně ve spirálovitém a nelineárním pohybu, znovu uvádí do pohybu svalové řetězce a klouby v celém těle.

Chůze v zařízení LiteGait

Zařízení LiteGait je založeno na principu závěsu pacienta pomocí speciálních popruhů a sedáku, které jsou individuálně stavitelné tak, aby byly korigovány případné asymetrie v pacientově držení těla a byla zajištěna potřebná míra odlehčení dolních končetin dle potřeb pacienta. Díky tomuto odlehčení je chůze umožněna i pacientům, kteří nejsou samostatné chůze schopni. Využívá se k podpoře rovnováhy a stability při nácviku chůze buď v kombinaci s elektrickým chodníkem nebo třeba i po chodbě.Lite Gait

Cílem lokomoční terapie je nácvik a udržení optimální postury, zlepšení chůzového stereotypu, eliminace možnosti pádu dítěte a funkční stimulace dolních končetin.

Dostupná péče

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Svátek

Svátek má Rudolf

Zítra má svátek Valérie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:38
TÝDEN:288
CELKEM:102205

Aktuální počasí

dnes, středa 17. 4. 2024
déšť se sněhem 8 °C 2 °C
čtvrtek 18. 4. slabý déšť 10/1 °C
pátek 19. 4. slabý déšť 9/3 °C
sobota 20. 4. déšť se sněhem 7/2 °C

qr kód